+ 86 17602151636

എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്


DEEKON GROUP CO., LTD

Deekon Group Co., Ltd is one of the largest bulletproof products supplier for Chinese army, armed police and police department. We has advanced equipment and excellent technology to make sure our quality and our R&D engineers keep innovating and developing the new products according to the demands from end users. In the meanwhile, we could provide very competitive price because of refined production management. In the future, we will keep on taking the enterprise spirit “One bulletproof product is a life”, honour the promise “Quality first, Service most”, speed up and enlarge the research & development steps and market extention efforts of new products. കൂടുതൽ വായിക്കുക +

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ


We focus on quality, professional innovation, to provide you with quality products

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്


നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് പുരോഗതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രേരകശക്തി, ദയവായി ഞങ്ങളെ 100 ശതമാനം വിശ്വസിക്കുക.

ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഹെൽമെറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഹെൽമെറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് പ്ലേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്