+ 86 17602151636

සියලු ප්රවර්ග
EN

ඔයා මෙහෙයි : මුල් පිටුව>පුවත්

වඩා හොඳ ඇරමිඩ් හෝ යූඑච්එම්ඩබ්ලිව්පී යනු කුමක්ද?

වේලාව: 2019-12-20 පහර: 7

Advantages of Aramid

 • Less back deformation
 • Less overall blunt trauma
 • Higher melt point 400 Celsius/750 Fahrenheit
 • Very resistant to impact and abrasion damage
 • අධි ශක්තිය

Disadvantages of Aramid

 • Weighs slightly more than UHMWPE
 • Decays faster due to the contact from water and air
 • Poor compressive properties
 • Degradated by UV light
 • Hard to cut without special equipment

Advantages of UHMWPE

 • සැහැල්ලු බර
 • Effect is 40 percent stronger when the temperature is less than 90 degrees
 • Decays slow from water and air
 • Phenomenal chemical resistance

Disadvantages of UHMWPE

 • Melting point is 130 celsius/266 fahrenheit
 • High modulus of elasticity
 • The backface concave is more than aramid
 • Performance degradation if the temperature is higher than 90 celsius